cayenne, cumin, vegetable oil, monterey jack & enchilada sauce recipes

2 recipes

Page 1

Black Bean and Sweet Potato Enchiladas

realhousemoms.com

Ingredients: monterey jack, cumin, enchilada sauce, vegetable oil, cayenne, flour tortillas, cherry tomato, canned black beans, corn, cilantro, avocado, chili powder, onion, sweet potato, garlic

Turkey Enchiladas

notsomodern.com

Ingredients: monterey jack, cumin, enchilada sauce, vegetable oil, cayenne, whole turkey, sour cream, cottage cheese, paprika, corn tortillas, garlic powder, oregano, onion powder, chili powder, onion, chili flake